Nos Publications

Restez connecté pour savoir ce que nous entreprenons au sein du ministère

Partager cette page

img
img
MDE 1 juin 2023

SAISON CYCLONIQUE 2023: "PARE POU NOU PARE - ATANSYON PA KAPON"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 

Le Ministère de l’Environnement invite la population haïtienne à appliquer de façon drastique les principes de prévention et de précaution pendant la saison cyclonique 2023, s’étendant de Juin à Novembre.

 

Port-au-Prince le 1er Juin 2023. Le mois de Juin est traditionnellement chez nous le 1er mois de la saison cyclonique avec un retour de l’activité pluvieuse qui avait déjà commencé pratiquement depuis le mois de Mai. Comme conséquence de l’arrivée du phénomène El Niῆo dans l’Atlantique Nord, la saison cyclonique de 2023 devrait être moins intense que la moyenne des trois dernières décennies nous annonce les scientifiques du Climat.

 

Néanmoins, certaines prévisions particulièrement celles de l’Agence américaine, la NOAA, mettent en avant, avec une plausibilité (probabilité) de 70%, que 5 à 9 tempêtes, parmi les 12 à 17 prévues pour la saison cyclonique de 2023, pourraient devenir des cyclones dont 1 à 4 cyclones majeurs (catégories 3, 4, ou 5 avec des vents de 178 Km/h ou plus).

 

Face à ces conditions, le Ministère de l’Environnement (MdE), tout en s’associant aux autres entités étatiques compétentes en la matière, invite la population haïtienne à être sous ses gardes, à l’écoute des bulletins d’alerte cyclonique.

 

Le MDE souhaite notamment attirer l’attention de la population des Départements du Sud, de la Grande Anse et des Nippes touchés par le dernier séisme, à être particulièrement vigilante aux mouvements de terre (glissements de terrain, éboulements et éboulis etc.) qui ne manqueraient pas de se produire en cas de cyclone du fait des conditions de fragilité de sols causées par le Tremblement de Terre de 2021.

 

Le Ministère informe, par ailleurs, qu’il est prêt à jouer pleinement sa partition dans le cadre du Système National de Gestion des Risques et des Désastres (SNGRD) matérialisé au sein du Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et des Désastres (SPGRD) et piloté par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales. A cet effet, la réactivation du Comité Ad Hoc interne au MdE a été enclenchée et que les Directeurs Centraux et Départementaux ont été avisés de se mettre à la disposition du Comité d’Opérations d’Urgences aux niveaux appropriés. De même, les Agents Environnementaux du Corps de Surveillance Environnementale seront appelés à être, dans le même esprit, proactifs auprès des Comités d’Opérations d’Urgences Communales.

 

-FIN-

 

KOMINIKE POU LAPRÈS

 

PARE POU NOU PARE -ATANSYON PA KAPON

 

Ministè anviwònman ap mande popilasyon an pou aplike san ankenn neglijans, tout prensip ak prekosyon pou sezon siklòn nan, k ap dire sòti Jen pou rive Novanm 2023.

 

Pòtoprens 1ye Jen 2023. Mwa Jen, jan sa ye lakay nou, se premye mwa nan sezon siklòn nan, kote nou jwenn aktivite lapli ki te kòmanse depi mwa me yo vin retounen ankò. Akoz fenomèn « El Nino » ki frape kot atlantik nò a, sezon siklonik ane 2023 sila, ta dwe bay mwens traka pase 3 dènye deseni ki pase yo, selon sa gran save nan koze klima yo fè konnen.

 

Menmsi sa, selon kèk previzyon, espesyalman previzyon ajans amekikèn NOAA, gen 70 % chans pou 5 jiska 9 tanpèt, nan 12 jiska 17 ki prevwa pou ane sa, ka vin tounen siklòn, kote nou ka gen 1 jiska 4 pami yo ki fè gwo siklòn (kategori 3, 4 oubyen 5 ak van 178 km/è oubyen plis).

 

Nan sans sa, Ministè anviwònman, nan tèt kole ak lòt antite leta konsène yo, ap envite popilasyon an rete vijilan epi koute enfòmasyon sou siklòn yo.

 

Ministè a vle atire yon fason espesyal, atansyon tout moun nan depatman Sid, Grandans ak Nip, ki te frape pa dènye trablemant tè ki te pase a, pou yo pi vijilan ak tè k ap glise, deboulonnay ak grapday wòch k ap sòti anlè mòn pou tonbe anba. Fenomèn sa yo ap rive kanmenm depi gen siklòn, akoz  tranbleman tè 2021 yo ki rann tè nan zòn sa yo frajil.

 

Yon lòt kote, Ministè a ap fè nou konnen, li pare pou jwe wòl li kòmsadwa nan sistèm Nasyonal Jesyon Risk ak Dezas yo, ki chita kò l nan Sekretarya Pèmanan kap Jere Risk ak Dezas yo, k ap fonksyone sou lobedyans Ministè Enteryè ak kolektivite Tèritoryal yo. Pou sa, demach deja tanmen pou reyaktive komite « ad hoc » ministè a epi direktè nan nivo santral ak depatmantal yo enfòme pou yo mete yo disponib pou Komite Operasyon Ijans yo kote sa nesesè. Nan menm lide a, Ajan Anviwònman ki nan kò Siveyans Anviwònmantal yo, ap gen pou yo rete sou de pye militè yo, pou bay Komite Operasyon Ijans Kominal yo kout men.

 

FINI