Ministè a

Pou anviwònman an rete sen, se pou nou goumen jou apre jou

Misyon Ministè a

Ministè Anviwònman an te kreye nan Novanm 1994 pa Gouvènman ayisyen an ak lide pou fè pwomosyon devlopman dirab e an menm tan fè pwomosyon konsèvasyon anviwònman an. Etablisman sitwèb sa a se yon pati nan efò ak objektifsa yo pou pèmèt yon pi larj difizyon posib de aksyon ke Ministè a ap antreprann pou jere anviwònman an nan Ayiti konsa grav degrade. Lwa òganik
Atribisyon MDE yo

Nan kad misyon li, Ministè Anviwònman an (MDE) gen responsabilite sa yo:

1. Fòmile epi aplike règleman nasyonal ak sektoryèl nan domèn anviwònman an;

2. Devlope, aplike epi ranfòse estanda anviwònman, lwa ak règleman ki fasilite pwoteksyon ak reyabilitasyon anviwònman an, nan yon lide pou fè devlopman dirab;

3. Ranfòse rezilyans sistèm sosyo-ekolojik ak peyizaj natirèl yo;

4. Ranfòse politik nasyonal pwoteksyon ak restorasyon kouvèti forèstye yo;

5. Fòmile yon politik nasyonal pou ankouraje adopsyon enèji renouvlab yo;

6. Asire pwoteksyon, reyabilitasyon ak amelyorasyon nan sit ak peyizaj natirèl ki gen anpil enpòtans;

7. Devlope yon estrateji edikasyon anviwònman nasyonal;

8. Bay pwoteksyon kont polisyon ak divès kalite nwizans;

9. Prezève e retabli ekosistèm tèrès, kotyè ak maren yo;

10. Asire jesyon dirab nan resous dlo ak twotwa ki itilize san kontwòl yo;

11. Anpeche pèt divèsite biyolojik ak disparisyon nan fon ak resous Flò yo;

12. Asire jesyon entegre basen vèsan yo e kontribye nan pwoteksyon popilasyon an kont risk ak dezas natirèl;

13. Ankouraje e jeneralize pratik evalyasyon anviwònman ak sosyal pou nenpòt ki estrateji oswa entèvansyon ki ka gen yon enpak sou anviwònman an;

14. Sipòte ak sipèvize Kominote teritwa yo nan aktivite devlopman yo nan liy ak atribisyon Ministè a;

15. Sipòte, kontwole api fasilite Aparisyon ak patisipasyon òganizasyon sosyete sivil yo nan jesyon anviwonman an;

16. Ede nan ranfòse kapasite resous imen nasyonal ak enstitisyonèl yo pou jesyon anviwonman an;

17. Fè liezon, kowòdone epi sipèvize entèvansyon òganizasyon piblik ak prive, nasyonal oswa entènasyonal nan domèn pwoteksyon anviwònman an;

18. Kontribye nan devlopman ak jesyon nan pòl kwasans jeyografik yo an tèm de enpak yo sou demografi, migrasyon ak anviwònman an;

19. Oryante ak ankouraje rechèch nan domèn anviwònman an;

20. Patisipe nan preparasyon akò entènasyonal sou anviwònman, soumèt yo tou pou ratifikasyon oswa asansyon epi asire aplikasyon yo;

21. Devlope patenarya ak lòt Ministè pou adrese enkyetid sou anviwònman ak sosyal nan poliyik piblik, plan, pwogram ak pwojè yo;

22. Asire kowòdinasyon, regilasyon ak kontwòl sou nenpòt aksyon piblik oswa prive nan domèn konpetans li.

Mod Entèvansyon ak lyezon

1. Ministè Anviwònman an (MDE) asire konduit politik leta nan kesyon anviwònman an.

2. Ministè Anviwònman an (MDE) akonpli misyon li ak atribisyon li yo swa dirèkteman nan òganizasyon òganik yo oswa endirèkteman nan estrikti transvèsal ki la pou fè kowòdinasyon ak konsiltasyon ki idantifye pi ba a.

3. Nan egzèsis misyon ak atribisyon li yo, MDE a tou depann sou kò desantralize nan Eta a ak aktè teritoryal ki konsène yo epi ki enplike nan pwoblèm anviwònman an.

4. Nan kad aktivite li, MDE ka itilize aranjman interinstitisyonèl sa yo:

a) Konsèy Nasyonal pou planifikasyon teritwa ak anviwònman (CONATE).
b) Inite Teknik Sektè Anviwònman (UTES).
c) Komisyon Teknik Segondè Nivo Interministerial sou anviwònman an (COTIME).
d) Tablo Sektoryèl pou Anviwònman an (TSE).
Aranjman òganizasyonèl, mòd operasyon ak detay operasyon yo defini pa vwa règlemantè.
4. Pou yo kapab ankouraje direktif estratejik ak operasyon prensipal yo anpitou siveyans ak aplikasyon desizyon konsènan Règleman Nasyonal anviwònman yo, MDE gen REKOU ak tout tribin konsiltasyon entè-konstitisyonèl yo.

6. MDE a evre ansanm ak òganizasyon kominote teritwa yo, ki legalman envesti ak konpetans nan anviwònman an, pou aplike aksyon devlopman dirab sa yo ki gen rapò ak restorasyon anviwonmantal la.

7. MDE defini ak aplike pwogram pou ranfòse kapasite reprezantan yo ak ajan kominote Teritwa yo, nan kesyon jesyon anviwonman an.

8. MDE, nan efò jesyon anviwonmantal li yo, asire entegrasyon òganizasyon ekolojik ak fondasyon, òganize sosyete sivil, ajans koperasyon, òganizasyon non-gouvènmantal ak asosyasyon kominotè.

1. MDE a kapab, apre yo fin analize kondisyon lokal yo ak espesifik yo, konfye, pa delegasyon e an konfòmite avèk lwa yo ki an vigè, sèten misyon sèvis piblik ki teknikman sipèvize e ankadre, e ki te defini nan konvansyon òganizasyon ki mansyone pi wo a yo.

9. MDE asire ke konpayi sektè prive yo ap respekte devwa responsablite sosyal yo nan fè entegrasyon volontè aktivite sosyal ak anviwònmantal nan aktivite endistriyèl e komèsyal yo.

10. Nan egzèsis misyon ak atribisyon li yo, MDE idantifye ak aplike politik, plan, pwogram ak pwojè pou avansaman, ki baze sou evalyasyon anviwonman yo kòm yon apwòch pou fè prekosyon nan jesyon anviwonman an.

11. Lapolis Nasyonal Ayiti, sou demann MDE a epi daprè limyè lalwa ak règleman ki gouvène fonksyònman Enstitisyon sa a, ap mete l o sèvis kesyon anviwonmantal yo.

12. MDE a, ansanm ak Ministè Ekonomi an ak Finans, entwodui taksasyon nan anviwònman an.

13. MDE asire disponiblite enfòmasyon sou anviwonman ak patisipasyon piblik la nan aplikasyon règleman anviwonman nasyonal. Pwovizyon bon jan enfòmasyon regilye, e de kalite sou kesyon anviwònman an se yon enterè piblik.

14. MDE defini ak aplike, an kolaborasyon avèk tout moun ki gen enterè nan sa, yon estrateji nasyonal pou Edikasyon anviwonman an.

15. Nan enterè pou fè pwoteksyon, konsèvasyon ak amelyorasyon nan anviwònman an, MDE a, an konsiltasyon ak lòt kò yo nan Eta ki pi konsène e apre apwobasyon Konsèy Minis la, ka deside sou apwopriye piblikman sèten sèten ekosistèm estratejik. Kondisyon yo nan kesyon apwopriye sila defini pa vwa règlemantè.

16. MDE fè pwomosyon enklizyon jèn ak fanm nan tout aksyon restorasyon anviwonmantal yo. Aparèy ak mekanism ak ensèsyon sa yo detèmine pa vwa règlemantè.

17. Moun ki titilè nan MDE a gen yon pouvwa sipèvize sou kò otonòm ki deyò yo daprè Atik 69 epi ki gen fonksyon prensipal yo detaye anba Atik 70 a 74 nan Lwa sa a. Lis sa a ka modifye nan nenpòt ki lè nan Lwa a.

Estrikti òganik Ministè a

MDE a se kò gouvènman an ki responsab pou fòmile, mete ann aplikasyon, k ap gide ak ranfòse politik anviwònman Gouvènman an. Li te òganize estrikti a nan fason sa :
1) Sèvis Santral .
2) SèvisTeknikman dekonsantre.
3) SèvisTeritoryalman desantralize.

img
img

Minis lan

Nou dwe aji. Nou dwe aji byen vit. Lanati dechennen kont nou paske sa fe twò lontan depi nou pa pran rèsponsabilite nou. klòch la ap sonnen.
Pierre Simon GEORGES
Biyografi minis Pierre Simon GEORGES

Pierre Simon GEORGES soti nan Camp Perrin, yon nonm marye, yon kretyen, papa kat (4) timoun. Li se Direktè, Fondatè Kolèj "Le Bon Berger" nan kan Peren.Li te manm nan 45eme Lejislati pou sikonskwipsyon kan Peren / Manich an Desanm 1990 e li se premye Sekretè nan Biwo chanm bas la. Li te lidè majorite palmantè yo, nan 2011, li te Legal konsiltan ak Sekretè Jeneral nan chanm Depite an nan mwa avril 2013 jiska dat, li se Konseye-trezorye nan kolèj tranzisyon pou Konsèy elektoral pèmanan an.

Galri pou ansyen minis yo

img

Simon Dieuseul Desras

23 mas 2016 – 22 mas 2017
img

Jean Fracois Thomas

23 janvier 2013 - 14 décembre 2015
img

Jean Vilmond Hilaire

7 août 2012- 23 janvier 2013
img

Joseph Ronald Toussaint

16 mai 2012 - 7 août 2012